Som en följd av de ändringar i ellagen (1997:857) och i mätförordningen (1999:716) som regeringen beslutade om under 2022 har Ei nu tagit fram nya föreskrifter om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

De nya föreskrifterna följer kravet i EU:s balansförordning som anger att tidsperioden för avräkning av obalanser av el ska vara 15 minuter.

De viktigaste ändringarna i de nya föreskrifterna jämfört med de tidigare är:

  • 15 minuters avräkning i stället för 60 minuters avräkning.
  • Reglering av hur 15-minutersvärden rapporteras och beräknas för mätare som under en övergångsperiod registrerar mätvärden varje timme.
  • Reglering av hur mätning och avräkning ska ske för de kunder som tecknar timprisavtal eller begär sådan mätning.
  • Mätföreskrifterna har kompletterats med funktionskrav för mätsystem och mätutrustning. Funktionskraven fanns tidigare reglerade i en egen föreskrift (EIFS 2019:5), men införlivas nu i mätföreskriften. Därmed upphävs EIFS 2019:5.
  • Träder i kraft den 1 november 2023

De nya mätföreskrifterna för el träder i kraft den 1 november 2023. I mätförordningen finns övergångsbestämmelser som gäller till den sista december 2024. Övergångsbestämmelserna innebär att mätning i en uttagspunkt som inte ingår i förbrukningsprofilen samt inmatningspunkter får mätas varje timme, om mätutrustningen inte kan registrera överförd el under varje kvart.

I och med att de nya föreskrifterna träder i kraft upphävs de tidigare föreskrifterna EIFS 2016:2 och EIFS 2019:5. Rapportering av mätdata för perioden fram till den 1 november 2023 ska dock fortfarande följa bestämmelserna i EIFS 2016:2.